Someron Ampumaseura r.y.                                                                                                              

 

TIETOSUOJASELOSTE                                                                               Versio: 1.1                           4.11.2021

 

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24§

 

 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterin pitäjä:    Someron Ampumaseura r.y., jatkossa ”Yhdistys”, Y-tunnus 0894560-7

Osoite:                       Jormanie 10, 31400 SOMERO

www:                         www.someronampumaseura.com

Yhteyshenkilö:        Jäsensihteeri Tero Hovila,  tero,hovila@gmail.com

2. Rekisterin nimi

Someron Ampumaseura jäsenluettelo

 

3. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenien ja sen entisten jäsenien henkilötietoja (”Rekisteröity”).

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen (503/1989) velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon.

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään jäsenyyden hoitamiseen sekä yhdistysasioista tiedottamiseen. Sähköpostin avulla tiedotamme jäsenillemme ajankohtaisista asioista. Tietoa säilytetään jäsenyyden keston ajan.

Jäsenyyden jälkeen jätämme tietoomme jäsenen nimen, osoitteen ja sähköpostiosoitteen, mutta Rekisteröity voi erotessaan pyytää poistamaan kaikki häntä koskevat tiedot.

 

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Jäsen rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka jäseneksi hyväksytty on itse antanut yhdistyksen käytettäväksi. Jäsenrekisteriin kerätään perustiedot jäseneksi liittymisen yhteydessä. Tieto maksuista

täydennetään jäsenmaksujen perinnän yhteydessä, tieto lehdestä ja Ampumaurheiluliiton alaisiin kilpailuihin osallistumisesta voidaan täydentää myöhemmin jäsenen pyynnöstä.

Liittyessä kysytään syntymäaika, sillä alle 15 vuotiaat tarvitsevat holhoajan suostumuksen. Syntymäaikaa

ei kuitenkaan talleteta tietojärjestelmään.

  • Etu- ja sukunimi

  • Jäsen numero

  • Kotipaikka

  • Postiosoite (paperisen jäsenpostin ja laskujen postitusta varten)

  • Sähköpostiosoite (sähköistä tiedotusta varten)

  • Tiedot maksetuista jäsenmaksuista

  • Suomen Ampumaurheiluliittoon ilmoitettujen kilpailijoiden osalta myös syntymäaika

  • Tieto siitä tilaako rekisteröity myös Ampujain lehden

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään suoraan jäseniksi hyväksytyiltä jäseneksi hakemisen yhteydessä. Jäsenillä on mahdollisuus itse tarkastaa ja päivittää tietonsa ottamalla yhteyttä jäsensihteeriin.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Someron Ampumaseura ry ei luovuta rekisterin tietoja muuhun kuin yhdistyksen omaan käyttöön. Tiedot säilytetään suljetussa tietojärjestelmässä.

Jäsenmaksujen laskutusta varten voidaan käyttää ulkopuolista palveluntarjoajaa, jolloin tiedot sijaitsevat myös palvelun tarjoajan palvelimella.

Jäsenmaksun laskutuksen toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteritietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

9. Profilointi

Yhdistys ei käytä Rekisteröidyn automaattista profilointia.

 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän tietojärjestelmään, joka on suojattu salasanalla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain jäsensihteeri, puheenjohtaja ja tarvittaessa muut hallituksen jäsenet.

 

11. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti tai esittää henkilökohtaisesti ja osoittaa se rekisteriasioista vastaavalle henkilölle osoitteeseen Someron Ampumaseura ry, jäsensihteeri Tero Hovila, Jormantie 10, 31400 Somero, tero.hovila@gmail.com

 

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä korjaa ja poistaa rekisterissä olevan tiedon oma-aloitteisesti, kun se on tarkoituksen kannalta tarpeeton. Rekisteröity voi myös itse vaatia tiedon korjaamista tai poistamista, jolloin rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteristä vastaavaan henkilöön, eli jäsensihteeriin.

Jäsenellä on myös oikeus tulla unohdetuksi. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdistyksestä eroava tai jo eronnut jäsen voi vaatia, että yhdistys pyyhkii kaikki häntä koskevat tiedot rekisteristään pois.

 

13. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

14. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 4.11.2021.

 

15. Tiedoksi jäsenille

Ahola ampumaradalta kerätään tiedot ammutuista laukauksista. Tiedot perustuvat radalla olevaan ratapäiväkirjaan, johon ampujat kirjaavat jäsen numeron ja ammutut laukaukset ja kaliiperit.

Tiedoista talletetaan vuosittain ammutut laukaukset ja kaliiperit, ei henkilötietoja.

Koska henkilötietoja tai tuloksia ei talleteta, jokainen on velvollinen itse pitämään harrastuspäiväkirjaa, jolla voi tarvittaessa osoittaa harrastuksensa. Yhdistys ei pidä kirjaa ampujien harrastuksesta tai osallistumisesta.